..  KOV
 

Onze missie


Inleiding

Van 2,5 tot 18 jaar. Als belangrijkste opvoeders vertrouwen ouders gedurende die lange periode vele uren per week hun kinderen toe aan de scholen van het KOV. Ze verwachten dat wij hun kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook dat wij hen mee opvoeden. Die beide taken zijn niet strikt te scheiden maar vloeien samen. Ouders hebben vooraf het recht te weten waartoe wij opleiden en opvoeden. Het is vanzelfsprekend dat die opleiding kwaliteitsvol is en de opvoeding verantwoord. Maar beide dienen te steunen op waarden en op een levensbeschouwing.
In onderstaande tekst schrijven we als schoolbestuur zo kort mogelijk onze Missie neer. Men kan het ook een opdrachtverklaring of gemeenschappelijke uitgangspunten noemen.
Aangepast aan onderwijsniveau (basisonderwijs, buitengewoon onderwijs of secundair onderwijs) en onderwijsvorm (eerste graad, algemeen, technisch of beroeps) bouwt elke school daar op voort en schrijft haar eigen opvoedingsproject. Het schoolreglement is dan de praktische organisatie van die missie en dat project. In een schoolwerkplan wordt het reglement jaarlijks geactualiseerd.
In de dynamiek van een participatieve samenwerking tussen leerlingen, ouders, personeelsleden en schoolbestuur groeien missie, opvoedingsproject, reglement en schoolwerkplan tot dagelijkse werkelijkheid.

Basistekst

Tot ondersteuning van een eigen autonome persoonlijkheid willen we vanuit een christelijke levensbeschouwing aan onze leerlingen een paspoort meegeven en drie visa. Een paspoort van de Vlaamse Gemeenschap en een Belgisch, een Europees en een mondiaal visum. We willen eerst benadrukken wat ons allen bindt maar de leerlingen ook uitnodigen tot een gelovige levensvisie.

Door een gemeenschappelijke taal kunnen we een samenleving opbouwen. Onze voertaal is het algemeen Nederlands, maar we hechten veel belang aan het leren van vreemde talen want elke bijkomende talenkennis beschouwen we als een verrijking, zeker binnen het Belgisch staatsverband en de zich steeds uitbreidende Europese Unie. We hebben respect voor de oorspronkelijke banden van herkomst, geloof en familie van elke leerling. We werken heden immers duidelijk in een multicultureel en multireligieus samenlevingsverband.

Wat ons in het Europa van de toekomst allen verbindt zijn de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Niet te ontkoppelen maar samen voorop te stellen. De basisprincipes om dat trio van waarden in onze samenleving te beveiligen zijn: een scheiding van politiek en godsdienst, scheiding van de machten, de volkssoevereiniteit, de rechtsstaat en de vrije onderneming. Daarbij kiezen we resoluut voor deze tijd en deze wereld. We zijn ervan overtuigd dat we deze wereld kunnen veranderen en verbeteren. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat de wortels van die Europese identiteit liggen in de Grieks-Romeinse oudheid en in het christendom.

De weg naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties,1948) was een lange weg. Hij is nog niet ten einde. Wij willen onze leerlingen op die weg begeleiden en tegenover hen ook die rechten laten gelden. Een democratische en dus participatieve opvoeding is ons streefdoel. Daarbij hebben we oog voor de spanning tussen leerlingenrechten en opvoeding. Vrijheid roept verantwoordelijkheid op en rechten ook plichten. Een nieuwe wereldorde, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, heeft ook een mondiale ethiek nodig: een noodzakelijk minimum aan gemeenschappelijke waarden, normen en basishoudingen. Geen vervanging voor Thora, Bergrede of Koran, maar een minimale consensus waarin alle godsdiensten en niet-gelovigen zich kunnen vinden. Die Universele Verklaring van de 'Verantwoordelijkheden' van de Mens is er nog niet. Maar we willen er onze leerlingen op voorbereiden.

Maar er is meer. Onze scholen worden georganiseerd en geleid door christenen. We nodigen onze leerlingen uit de gemeenschappelijke waarden en normen te plaatsen binnen een overkoepelend godgelovig zingevingsverband. De mogelijkheid dit te doen voor de 'drie godsdiensten van het boek' (christendom, islam en jodendom) is naargelang de omstandigheden open, maar voor ons ligt de nadruk op de boodschap van Christus. De Bijbel en het waardevolle uit de traditie zijn daarbij onze referentiepunten. De christelijke boodschap is in hoofdzaak een bevrijding uit onze eigen onvolmaaktheid. Naast de waarden die we allen delen, bepalen ook typisch christelijke waarden ons dagelijks opvoedkundig en menselijk handelen: vrijheid tegenover bezit, bereidheid tot luisteren naar elkaar, beheerste lichamelijkheid en ook de waarden uit de Bergrede zoals naastenliefde, gerechtigheid, vergeving, zingeving van een mislukking, aandacht voor de zwakken. In alle religies vindt het morele handelen zijn verankering in God. Dienstbaarheid aan leerlingen, ouders en gemeenschap staat centraal.
We organiseren onze scholen en bieden het christelijk geloof aan binnen de structuren van de katholieke gemeenschap. Maar nog eens: het geloof in God is voor onze leerlingen een aanbod. Het wordt nooit opgelegd. En dat aanbod is niet los te koppelen van wat voorafgaat en ons allen bindt.

En er is tenslotte de persoonlijkheid van elke leerling zelf. Aan elke jongere die bij ons school loopt, willen we dezelfde kansen bieden. We streven de totale vorming van de persoon na: ontplooiing van hoofd, hart en handen. We beschouwen de leerling in zijn totaliteit, als een dynamisch, uniek en relationeel wezen; als een wezen dat openstaat voor het mysterie en leeft in fundamentele spanningsvelden. We voeden dan ook op tot vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Maar voor zover niet in strijd met fundamentele waarden, staan het eigen geweten en de eigen zelfstandigheid steeds voorop. Door onze opleiding en opvoeding hopen we dat geweten en die autonomie mee te vormen.