..  Scholengemeenschap secundair onderwijs
 
Respect voor elkaar

Respect voor elkaar


Op onze school gaan we op een fijne, voorkomende, respectvolle en verdraagzame manier met elkaar om. Wij hebben respect voor ieders eigenheid, talent en karakter en voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welzijn. Wij willen er allemaal toe bijdragen dat ieder in een klimaat van veiligheid naar school kan komen, en dat jonge mensen hier alle kansen krijgen, ook van elkaar, tot persoonlijke ontplooiing.  

In dit verband zullen wij niet dulden dat er gepest wordt. 

Onder pesten verstaan we: Een persoon wordt getreiterd of gepest als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen/woorden door één of meerdere personen .

Om van pesten te kunnen spreken zijn volgende elementen van belang.

  • herhaaldelijk en langdurig
  • negatieve handelingen/woord.
  • direct: dreigen, slaan, steaming, spotten, uitschelden, ...
  • indirect: roddelen, uitsluiten, negeren, ...
  • er is een verstoord machtsevenwicht, een ongelijke machtsverhouding (vb. hogerejaars t.o.v. lagerejaars, groep t.o.v. individu, verschil in weerbaarheid, ...)