..  Scholengemeenschap secundair onderwijs
 
Advies en overleg

De schoolraad (de vroegere 'participatieraad') staat de directie bij in het uitstippelen van het schoolbeleid. Hij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse participanten:
 • de ouders
 • het personeel
 • de lokale gemeenschap
 • de leerlingen

De directeur woont de vergaderingen van de raad bij maar behoort tot geen enkele vertegenwoordiging. Hij heeft een raadgevende stem.

De schoolraad zetelt minstens tweemaal per jaar.

De schoolraad adviseert de inrichtende macht (in de schoolraad vertegenwoordigd door de directeur) en pleegt overleg:

adviseert

 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het studieaanbod
 • de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties
 • opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer
 • het nascholingsbeleid
 • experimenteren en projecten

overlegt

 • het schoolreglement
 • de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop
 • het schoolwerkplan
 • het beleidsplan of -contract met het CLB
 • de jaarplanning van extra-muros-en parascolaire activiteiten
 • infrastructuurwerken - behalve binnen artikel 17 van de wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten
 • de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid op school
 • duur en tijdstip stageactiviteiten